ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Καλείστε να συμπληρώσετε, υπογράψετε (γονέας/κηδεμόνας και μαθητής/τρια) και καταθέσετε την σχετική αίτηση «Δήλωση Επιλογής Κατεύθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου» που επισυνάπτεται, μέχρι την Παρασκευή 29/01/2021.

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση μπορεί να αποσταλεί στο σχολείο ηλεκτρονικά μέσω ΤΕΑΜS (Υπεύθυνης καθηγήτριας ΣΕΑ του τμήματός σας) ή να παραδοθεί δια χειρός στη Γραμματεία του σχολείου μέχρι 29/01/2021 το αργότερο.

Μετά από την ημερομηνία αυτή, υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα αλλαγής Κατεύθυνσης ή/και Μαθημάτων υποβάλλοντας γραπτό αίτημα (α) στη Διεύθυνση του Σχολείου τους μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ή (β) στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 σύμφωνα με τον κανονισμό Μέρος IV, Μετεγγραφές 13-4 (ε) των Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2017.